คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะศึกษาศาสตร์ : โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
22/11/2565 - 06/12/2565


คุณสมบัติเฉพาะ

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร    
     1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
     1.2 มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
     1.3 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด  และเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
     1.4 เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
     1.5 เป็นผู้ที่บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูในอนาคต
     1.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย  และไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีทางอาญา  
     1.7 เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ และจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ 
     1.8 เป็นผู้ปราศจากโรค หรือภาวะไม่ปกติ ดังต่อไปนี้
          1.8.1 โรคเรื้อน
          1.8.2 วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
          1.8.3 โรคพิษสุราเรื้อรัง
          1.8.4 ติดบุหรี่และยาเสพติดให้โทษ
          1.8.5 โรคหัวใจที่คณะกรรมการการแพทย์เห็นว่าจะหัวใจวายได้ง่าย
          1.8.6 โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และโรคความดันโลหิตสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
          1.8.7 โรคอื่นๆ หรือความพิการหรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
                   1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้ป่วย เช่น โรคจิต (psychosis) ปัญหาจิตเวชอื่นๆ หรือปัญหาทางด้านบุคลิกภาพที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
                   2) ความพิการทางร่างกาย อันอาจเป็นอุปสรรคต่อหารศึกษาและการประกอบอาชีพ
                   3) โรคหรือความพิการ หรือความผิดปกติอื่นใด ที่คณะกรรมการการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
      1.9 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความเป็นผู้นำ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตอาสาหรือมีจิตสาธารณะ  หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว ชุมชน วัดและโรงเรียน และเป็นผู้มีความประพฤติสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน /ไม่มีพฤติกรรมอันทำให้เกิดความไขว้เขว หรือเสื่อมเสียต่อสังคม หรือต่อค่านิยมที่ดีงาม  โดยมีหนังสือรับรองคุณสมบัติหรือหนังสือการเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานที่เข้าร่วมติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวภาวินี ปานทุ่ง(phawinee@kku.ac.th) (091-8617256)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัครฉบับที่ 2460/2565
แบบสรุปผลงานผู้สมัครวิชาเอกพลศึกษา โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กีฬา) (ไฟล์ Word)
แบบสรุปผลงานผู้สมัครสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) (ไฟล์ PDF)
แบบฟอร์มใบรับรองผลการศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา (ไฟล์ PDF)
แบบสรุปผลงานผู้สมัครสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) (ไฟล์ Word)
แบบสรุปผลงานผู้สมัครวิชาเอกพลศึกษา โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กีฬา) (ไฟล์ PDF)
แบบฟอร์มใบรับรองผลการศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา (ไฟล์ Word)

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
แบบสรุปผลงานผู้สมัคร
รายละเอียด :
หมายเหตุ : - สำหรับผู้สมัครวิชาเอกพลศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ เท่านั้น 1. สำหรับผู้สมัครวิชาเอกพลศึกษา (ตามแบบสรุปผลงานผู้สมัคร โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กีฬา) พร้อมผู้สมัครและผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม) 2. ผู้สมัครสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ (ตามแบบสรุปผลงานผู้สมัครโครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) พร้อมผู้สมัครและผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม)
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ เท่านั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีหน้ามี 2 หน้า ให้สแกนไฟล์ทั้ง 2 หน้า)
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ใบสมัครที่กรอกข้อมูลในระบบ Internet ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่กำหนดจำนวน 1 รูป (รูปถ่ายถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัครและต้องไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์หรือรูปสแกน)
หนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนและระบุลำดับที่
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครวิชาเอกคณิตศาสตรศึกษาเท่านั้น (ตามแบบฟอร์มใบรับรองผลการศึกษาของวิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา)
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้า-หลัง และคำนำ)


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา
(คณะศึกษาศาสตร์)
27 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
(คณะศึกษาศาสตร์)
27 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาไทย
(คณะศึกษาศาสตร์)
20 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา
(คณะศึกษาศาสตร์)
18 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา
(คณะศึกษาศาสตร์)
12 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
(คณะศึกษาศาสตร์)
30 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น
(คณะศึกษาศาสตร์)
21 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา
(คณะศึกษาศาสตร์)
18 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา
(คณะศึกษาศาสตร์)
15 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ) การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
(คณะศึกษาศาสตร์)
27 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา) ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเดี่ยวการประถมศึกษา
(คณะศึกษาศาสตร์)
13 350 รายละเอียดการรับสมัคร