คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

1 คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า  มาแล้วไม่เกิน 2 ปี

1.2   มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน  5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ำกว่า  3.00

1.3   หากเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย  ไม่ต่ำกว่า  3.00

2 คุณสมบัติเฉพาะ

   2.1  ต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม

   2.2  แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ต้องแนบผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมของนักเรียนที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านสถาปัตยกรรม

 

สาขาวิชาการออกแบบ

1 คุณสมบัติทั่วไป

                    1.1  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า  มาแล้วไม่เกิน 2 ปี

                    1.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   จำนวน  5   ภาคการศึกษา  ไม่ต่ำกว่า  2.80  

                   1.3  หากเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย  ไม่ต่ำกว่า  2.80 

   2.  คุณสมบัติเฉพาะ ตามข้อ 2.1 หรือ 2.2

                    2.1  เป็นบุตร หรือหลานที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดของช่างฝีมือ ปราชญ์ชุมชน  ศิลปินท้องถิ่น ผู้สร้างหรือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านทัศนศิลป์งานสร้างสรรค์ งานหัตถกรรม งานศิลปะหรืองานฝีมือในแขนงที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

                  2.2  เป็นผู้ที่มีผลงานด้านทัศนศิลป์  งานสร้างสรรค์  หรืองานศิลปแขนงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสุตรติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวฉัตรฤดี ประทุมไชย(pchatrudee@kku.ac.th) (0815745933)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับเข้านักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 แบบ Portfolio
ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตรปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 แบบ Portfolio

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
ส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และหลักฐานประกอบการสมัครตาม ข้อ 4 ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่อยู่ด้านล่าง นางสาวฉัตรฤดี ประทุมไชย งานวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด และ เมื่อส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : จำนวน 1 แผ่น
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 แผ่น
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ปริ๊นจากระบบรับสมัครจำนวน 1 ชุด
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : 1. ผลงานที่แสดงให้เห็นทักษะทางการวาดภาพ 2.ผลงานที่แสดงให้เห็นทักษะทางการออกแบบงานถาปัตยกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ 3.หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม หรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 4. มีความสวยงามและครบถ้วนของแฟ้มสะสมผลงาน


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
อบ.บ. (การออกแบบ) การออกแบบ
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
35 350 รายละเอียดการรับสมัคร
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
30 350 รายละเอียดการรับสมัคร