คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะนิติศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

๑. มีสัญชาติไทย
๒. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
๓. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงคุณลักษณะของผู้มีศักยภาพสูงด้านต่าง ๆ ดังนี้
     ๑) ด้านผลการเรียน พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ 
     หรื่อ ๒) ด้านความรู้ความสามารถและศักยภาพทางภาษาต่างประเทศ พิจารณาจากผลการทดสอบความสามารถทางภาษา เช่น IELTS, TOEFL, KKU-AELT เป็นต้น
     ๓) ด้านความสามารถพิเศษและทักษะที่เอื้อต่อสาขาวิชานิติศาสตร์พิจารณาจากประสบการณ์ในการทำกิจกรรมระหว่างการเป็นนักเรียน หรือประสบการณ์การทำงานที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ มีทักษะที่เอื้อต่อสาขาวิชา และมีความคิดสร้างสรรค์ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
งานวิชาการและวิจัย คณะนิติศาสตร์ (งานรับเข้าศึกษา)(jintbu@kku.ac.th) (095-6594034)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศฉบับที่ ๒๖๘๑/๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการผู้มีศักยภาพสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
จัดส่งเอกสารมาที่ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ (ใบสมัครเข้าศึกษา) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๑๖ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : สำเนาใบแสดงผลการเรียนหลักสูตรภาคการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๔ (๔ - ๕ ภาคเรียน) จำนวน ๑ ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่กำหนด จำนวน 1 รูป และลงลายมือชื่อผู้สมัคร
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ (๓) ตามประกาศ


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
น.บ. (นิติศาสตร์) นิติศาสตร์
(คณะนิติศาสตร์)
70 350 รายละเอียดการรับสมัคร