คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รร.จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ) ในปีการศึกษาที่กำลังจะรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือข้อ 3 หรือ ข้อ 4 ดังนี้

  1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า 3.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ก่อนยื่นสมัคร และเป็นผู้มีศักยภาพสูงในด้านต่าง ๆ โดยได้รับรางวัล หรือ เกียรติบัตร หรือชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ในระดับจังหวัด หรือ ระดับเขตการศึกษา หรือ ระดับประเทศ หรือ เป็นผู้มีศักยภาพด้านสื่อดิจิทัลและเป็นแบบอย่างในเชิงสร้างสรรค์
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนยื่นสมัคร และ เป็นผู้ผ่านการประเมินศักยภาพในโครงการ “KKBS Intelligent Student Camp” ในระดับดี ขึ้นไป
  3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ก่อนยื่นสมัคร และ เป็นผู้ผ่านการเรียนในหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตระดับปริญญาตรี แบบรายวิชา (KKBS Pre-B) และมีระดับผลการเรียน ตั้งแต่ B ขึ้นไป ในรายวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน
  4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า 3.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ก่อนยื่นสมัคร และ ผ่านการเข้าร่วมโครงการ “KKBS Intelligent Student Camp” ในสาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ รวมถึงต้องแนบคะแนนประเมินทัศนคติในธุรกิจบริการที่จัดการประเมินในโครงการเท่านั้น


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวธัญญลักษณ์ ลิ้มทองกุล และนางสาวกรกนก อินทร์สอน(thanli@kku.ac.th) (0-4320-2401 ต่อ 48012,48084)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต-นานาชาติ-ประจำปีการศึกษา2566
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสุตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โครงการรับนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง ประจำปีการศึกษา 2566

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
ภารกิจด้านบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
เอกสารแบบทดสอบความเหมาะสมกับสาขาวิชา
รายละเอียด :
หมายเหตุ : เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ ให้แนบคะแนนประเมินทัศนคติในธุรกิจบริการที่จัดการประเมินในโครงการ KKBS Intelligent Student Camp
หนังสือแนะนำตัว (Recommendation)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ให้จัดทำคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ให้วางลิงค์ไฟล์คลิปวีดีโอ ในช่องทางการสมัครของเว็ปสมัคร มข.) ในหัวข้อ เหตุผลที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรและแผนการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : เฉพาะผู้สมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ (กลุ่มเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) , สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) ตามประกาศ มข.ฉบับที่ 2680/2565 และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) ตามประกาศ มข. ฉบับที่ 2679/2565
เรียงความ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : เฉพาะผู้สมัคร สาขาวิชาเอกผู้ประกอบการดิจิทับ และวิชาเอกเทคโนโลยีการตลาด เรียงความเหตุผลที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรตามหัวข้อที่หลักสูตรกำหนดไว้ในประกาศ มข.2680-2565 ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,500 คำ จำนวน 1 แผ่น (ขนาดกระดาษ A4)
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ : หลักฐานแสดงการชำระเงินค่าสมัคร
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้วในระบบ Internet ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่กำหนดจำนวน 1 รูป
เกียรติบัตรหรือใบรับรองผ่านการเข้าร่วมและ/หรือใบคะแนนหรือเอกสารที่แสดงผลการเรียนระหว่างที่เข้าร่วมโครงการจากสถานศึกษา
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สำเนาใบประกาศนียบัตรและสำเนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการ KKBS Intelligent Student Camp ในระดับดีขึ้นไป หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการ KKBS Intelligent Student Camp และแนบคะแนนประเมินทัศนคติในธุรกิจบริการที่จัดการประเมินในโครงการเท่านั้น เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถในด้านการทำกิจกรรมในการเรียน โดยจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานพร้อมหลักฐานประกอบ (แฟ้มสะสมงาน จะต้องเป็นกระดาษ A4 และไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลังและคำนำ)


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
40 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
50 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ)
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
20 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
60 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บช.บ. บัญชีบัณฑิต
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
20 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด) บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดิจิทัล
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
50 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บช.บ. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
20 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์) การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ (กลุ่มเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
10 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์) การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
30 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด) บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการตลาด
(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
50 350 รายละเอียดการรับสมัคร