คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะพยาบาลศาสตร์ : โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครโครงการนี้

 1. ใช้ Portfolio (แฟ้มสะสมงาน)
 2. มีสัญชาติไทย
 3. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 4. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
 6. มีภูมิลำเนาในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน หรือเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จำนวน 12 จังหวัด 39 แห่ง
 7. หนังสือรับรองการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน (ใบ รบ.ชั้นประถม)
 8. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีกระทำผิดโดยประมาท หรือมีความผิดอันเป็นลหุโทษ
 9. มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ แข็งแรงสมบูรณ์ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพพยาบาล ตามแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิชาชีพพยาบาลการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์

 

เงื่อนไขเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกโครงการ /ทุกประเภทการรับเข้าของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์

และการปฏิบัติเชิงวิชาชีพการพยาบาล ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ต้องปราศจากโรค และอาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้

1. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ

            1) สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง

            2) ผู้สมัครที่สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง

            3) สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว

            4) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ

2. หูหนวกหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท

(sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ

ของตนเองและผู้อื่น

3. ผู้ที่ตาบอดสีรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามโครงการที่เปิดรับสมัคร

2. ใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบการพิจารณาคัดเลือก

3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยการตัดสินจากคณะกรรมการสอบฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ถือเป็นที่สิ้นสุดติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นายอภิดล สมบูรณ์(apidso@kku.ac.th) (043202149 ต่อ 116)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัคร

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : 1. ไม่สวมหมวก 2. ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม 3. พื้นหลังไม่มีลวดลาย 4. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : เอกสารแสดงเกรดล่าสุด ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : แสดงรายละเอียดของผู้สมัคร ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : แสดงรายละเอียดของผู้สมัครเท่านั้น
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : (ถ้ามี)
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : เป็นไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า ขนาด A4


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(คณะพยาบาลศาสตร์)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร