คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะสหวิทยาการ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
22/11/2565 - 06/12/2565


คุณสมบัติเฉพาะ
  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย  จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้

1.1  คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1  มีสัญชาติไทย  และอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.1.2  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.1.3 เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ

         ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ  ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.2  คุณสมบัติเฉพาะ

1.2.1  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

1.2.2  ต้องมีแผนการเรียนตรงตามที่สาขาวิชากำหนด และเกณฑ์การคัดเลือก ตามข้อ 3 กำหนด

  1. หลักฐานประกอบการสมัคร

2.1  ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน  จำนวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร)

2.2  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.3  สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ชุด

2.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 ชุด

2.5  ผู้สมัครที่เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล จะต้องส่งสำเนาหลักฐานมาแสดงด้วย

2.6  Portfolio ของผู้สมัคร

หมายเหตุ : กรณีเอกสารการสมัครไม่ครบตามที่ระบุไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นายจีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง(academic8.nkc@gmail.com) (095-5981125)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัครโครงการผู้มีศักยภาพสูง ปี 2566

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
เรียงความ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : เรียงความความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ตามหัวข้อที่แจ้งในประกาศรับสมัคร
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : รูปถ่ายหน้าตรง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : ใบ ปพ.1 มีผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้ายทุกหน้า
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาทะเบียนบ้านชื่อผู้สมัครและหน้าบ้านเลขที่
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : สำเนาใบแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ใบสมัครพร้อมลายเซ็นผู้สมัคร
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : Portfolio ของผู้สมัครจำนวน 10 หน้า


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
บธ.บ. (นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ) นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
(คณะสหวิทยาการ)
7 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บช.บ. บัญชีบัณฑิต
(คณะสหวิทยาการ)
12 350 รายละเอียดการรับสมัคร
น.บ. (นิติศาสตร์) นิติศาสตร์
(คณะสหวิทยาการ)
20 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน) เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน
(คณะสหวิทยาการ)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) รัฐประศาสนศาสตร์
(คณะสหวิทยาการ)
10 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ) ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
(คณะสหวิทยาการ)
10 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
(คณะสหวิทยาการ)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
(คณะสหวิทยาการ)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร) เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
(คณะสหวิทยาการ)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) วิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรมและสุขภาพ
(คณะสหวิทยาการ)
7 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(คณะสหวิทยาการ)
10 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอก วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
(คณะสหวิทยาการ)
10 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ
(คณะสหวิทยาการ)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
(คณะสหวิทยาการ)
10 350 รายละเอียดการรับสมัคร