คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะสหวิทยาการ : โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
22/11/2565 - 06/12/2565


คุณสมบัติเฉพาะ
  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาใน คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย  จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้

1.1  คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1  มีสัญชาติไทย  และอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.1.2  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.1.3 เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ

         ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ  ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.2  คุณสมบัติเฉพาะ

1.2.1  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

          ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.2.2  ต้องมีแผนการเรียนตรงตามที่สาขาวิชากำหนด และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมภาคการศึกษาสุดท้าย 2.50 ขึ้นไป ตามข้อ 3 กำหนด

  1. หลักฐานประกอบการสมัคร

2.1  ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน  จำนวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร)

2.2  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.3  สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ชุด

2.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 ชุด

2.5  ผู้สมัครที่เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล จะต้องส่งสำเนาหลักฐานมาแสดงด้วย

2.6  Portfolio ของผู้สมัคร

หมายเหตุ : กรณีเอกสารการสมัครไม่ครบตามที่ระบุไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นายจีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง(academic8.nkc@gmail.com) (095-5981125)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัครโครงการรับตรงโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2566

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : รูปถ่ายหน้าตรงเป็น File PDF, JPEG หรือ PNG
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : ใบ ปพ.1 ที่แสดงผลเรียนจนถึงเทอมสุดท้ายทุกหน้า
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาทะเบียนบ้านชื่อผู้สมัครและหน้าบ้านเลขที่
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ถ้าเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ใบสมัครพร้อมเซ็นชื่อผู้สมัคร
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : Portfolio จำนวน 10 หน้า


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
น.บ. (นิติศาสตร์) นิติศาสตร์
(คณะสหวิทยาการ)
40 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ) นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
(คณะสหวิทยาการ)
20 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บช.บ. บัญชีบัณฑิต
(คณะสหวิทยาการ)
25 350 รายละเอียดการรับสมัคร
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) รัฐประศาสนศาสตร์
(คณะสหวิทยาการ)
20 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
(คณะสหวิทยาการ)
20 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร) เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
(คณะสหวิทยาการ)
20 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน) เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน
(คณะสหวิทยาการ)
20 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ) ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
(คณะสหวิทยาการ)
20 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
(คณะสหวิทยาการ)
10 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) วิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรมและสุขภาพ
(คณะสหวิทยาการ)
20 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(คณะสหวิทยาการ)
15 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอก วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
(คณะสหวิทยาการ)
15 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ
(คณะสหวิทยาการ)
20 350 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
(คณะสหวิทยาการ)
20 350 รายละเอียดการรับสมัคร