คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : สาขาวิชาสัตวแพทย์ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกรมส่งเสริมสหกรณ์


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
22/11/2565 - 06/12/2565


คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผู้สมัครต้องเป็นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์โคนมหรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (บิดา หรือมารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

2. ผู้สมัครต้องเป็นเป็นหลานซึ่งเกิดจากบุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนมหรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
ที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

3. ผู้สมัครต้องเป็นหลานซึ่งเกิดจากเชื้อสายหรือการสืบตระกูลตามสายสัมพันธ์ทางเครือญาติ (ลุง ป้า น้า อา) ของสมาชิกสหกรณ์โคนมหรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

4. ฟาร์มปศุสัตว์ต้องมีระยะเวลาของการประกอบกิจการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นสมาชิกของสหกรณ์ดังกล่าว

5. มีจำนวนโคในฟาร์มไม่น้อยกว่า 15 ตัวต่อปีติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
รัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา(pansan@kku.ac.th) (0880238554)


ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : -
สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา
รายละเอียด : ถ้าบิดารและ/หรือมารดา ถึงแก่กรรม ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรด้วย
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หนังสือรับรองจากสมาคมหรือสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม
รายละเอียด :
หมายเหตุ : บิดาหรือมารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันสมัคร
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) พร้อมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่โครงการกำหนดให้ส่งเพิ่มเติม โดยให้รวมมากับไฟล์ของ Portfolio แล้วอัพโหลด


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
(คณะสัตวแพทยศาสตร์)
1 350 รายละเอียดการรับสมัคร