คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : โครงการกลุ่มบุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
22/11/2565 - 06/12/2565


คุณสมบัติเฉพาะ

1 ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์

            2 บิดาหรือมารดามีหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและมีใบ ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้น 1ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
รัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา(pansan@kku.ac.th) (0880238554)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมข.ฉบับที่ 2231/2565

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : -
สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา
รายละเอียด : ถ้าบิดารและ/หรือมารดา ถึงแก่กรรม ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรด้วย
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) พร้อมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่โครงการกำหนดให้ส่งเพิ่มเติม โดยให้รวมมากับไฟล์ของ Portfolio แล้วอัพโหลด


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการบุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์
(คณะสัตวแพทยศาสตร์)
2 350 รายละเอียดการรับสมัคร