คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : โครงการกลุ่มบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
22/11/2565 - 06/12/2565


คุณสมบัติเฉพาะ

1.1 ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์

                     1.2 ฟาร์มปศุสัตว์ต้องมีระยะเวลาของการประกอบกิจการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี  และเป็นสมาชิก

ของสมาคมหรือสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ชนิดดังกล่าว หรือเป็นฟาร์มในเครือข่ายบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ชนิดของฟาร์ม

จำนวนสัตว์ในฟาร์ม

ฟาร์มไก่ไข่

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า           50,000 ตัวต่อปี

ฟาร์มไก่เนื้อ

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า           100,000 ตัวต่อปี

ฟาร์มโคกระบือ แพะ แกะ

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า                 50 ตัวต่อปี

ฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า                150 ตัวต่อปี

ฟาร์มสุกรขุน

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า                700 ตัวต่อปี

ฟาร์มสัตว์น้ำหรือสะเทินน้ำสะเทินบก

ได้รับมาตรฐานฟาร์มของกรมประมง และ

มีผลผลิตไม่น้อยกว่า 1 ตันต่อปีติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
รัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา(pansan@kku.ac.th) (0880238554)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมข.ฉบับที่ 2231/2565

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : -
สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา
รายละเอียด : ถ้าบิดารและ/หรือมารดา ถึงแก่กรรม ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรด้วย
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) พร้อมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่โครงการกำหนดให้ส่งเพิ่มเติม โดยให้รวมมากับไฟล์ของ Portfolio แล้วอัพโหลด


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์
(คณะสัตวแพทยศาสตร์)
2 350 รายละเอียดการรับสมัคร