คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะวิทยาศาสตร์ : โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุนโครงการ สควค.)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
     1.1    เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
     1.2    มีสัญชาติไทย
     1.3    เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและให้คำรับรองต่อสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ 
              และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโครงการ สควค. โดยเคร่งครัดทุกประการ
     1.4    มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
     2.1    มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
     2.2    มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.25 
     2.3    มีผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป TGAT (รหัส 90) รวม 3 ส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และวิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ TPAT3 (รหัส 30) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
     2.4    มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการ ประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ รวมถึงทักษะ 
             กิจกรรมด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้และมีส่วนร่วมกับชุมชน

3.  คุณสมบัติของผู้รับทุนโครงการ สควค.
    3.1    มีคะแนนผลการเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีหน่วยการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ครบถ้วน และเป็นไปตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาที่ทุนโครงการ สควค. กำหนด คือ
            1) มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.00
            2) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์รวมกับวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25
    3.2    ผ่านข้อกำหนดตามเงื่อนไขของทุนโครงการ สควค. ทุกประการ
    3.3    ไม่เป็นบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต หรือเป็นผู้ป่วยโรคจิตเวชอันอาจะเป็นอันตรายต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูในอนาคตติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล(wsirij@kku.ac.th) (091-4210065 ติดต่อในวัน และเวลาราชการเท่านั้น (08.30-16.30 น.))


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ทุนโครงการ สควค.
โครงการ ทุน สควค. (2233/2565)

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : ใช้ฉบับสำเนาเท่านั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : (ที่มีชื่อผู้สมัคร) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : ของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ : จำนวน 1 ฉบับ
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ที่กรอกข้อมูลแล้วในระบบ Internet ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ที่มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการ ประสบการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ รวมถึงทักษะกิจกรรมด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้และมีส่วนร่วมกับชุมชน (จัดทำเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์)


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
วท.บ. (ชีววิทยา) ชีววิทยา
(คณะวิทยาศาสตร์)
2 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (เคมี) เคมี
(คณะวิทยาศาสตร์)
1 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (ฟิสิกส์) ฟิสิกส์
(คณะวิทยาศาสตร์)
1 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
3 350 รายละเอียดการรับสมัคร