คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ : โครงการทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะ

       1.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี

       2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75

       3.มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75

       4.เป็นผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันในโครงการดังต่อไปนี้และรางวัลที่ได้รับจะต้องไม่เกิน 6 ปี

             4.1 ได้รับรางวัล (เหรียญ) ในระดับ ดี ถึง ดีเยี่ยม หรือผู้ผ่านรอบ 2 ของการสอบแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. หรือ  

             4.2 ได้รับรางวัลอันดับ 1 ถึง 3 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยระดับนักเรียน หรือ

             4.3 ได้รับรางวัลอันดับ 1 ถึง 3 จากการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดังรายการแข่งขันต่อไปนี้ หรือ

                  4.3.1 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

                  4.3.2 การแข่งขันออกแบบพัฒนาเว็บไซต์      

                  4.3.3 การแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์

                  4.3.4 การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ

       5.รางวัลจากการแข่งขันด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ และผลงานอื่นๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้อง หรือ

       6.ใบประกาศณียบัตร หรือวุฒิบัตร หรือใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม หรือฝึกปฏิบัติ ในการเข้าค่ายฝึกอบรม ด้าน Coding หรือ Computing หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ

       7.ใบประกาศหรือหลักฐานในการเข้าร่วมนำเสนอโครงงานภายใต้ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือห้องเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ         

       8.หลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆที่แสดงให้เห็นความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

 

***หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอให้ติดตามประกาศรับสมัคร***ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
ฉันทนา เรืองวงศ์วิทยา(mchant@kku.ac.th) (043-009-700 ต่อ 50524 (ในเวลาราชการ))


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
โครงการทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2566 (หลักสูตร CS , TI , GIS)
โครงการทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2566 (หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ AI)

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
ส่งถึง คุณฉันทนา เรืองวงศ์วิทยา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารวิทยวิภาส เลขที่ 123 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โดยส่งเอกสารได้ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 6 ธันวาคม 2565 จะถือวันที่ตามประทับตราของไปรษณีย์บนซองจดหมายเป็นสำคัญ


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : -
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : -
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : -
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ตามโครงการที่สมัคร


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
(วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
(วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) ภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
(วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์) ปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ ภาคปกติ
(วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร