คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ : โครงการทุนช้างเผือก


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะ

       1.เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้คือ เคมี  ฟิสิกส์  และคณิตศาสตร์

 ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา

       2.ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25

       3.ได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยรวมวิชา เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25

 

***หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอให้ติดตามประกาศรับสมัคร***ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
ฉันทนา เรืองวงศ์วิทยา(mchant@kku.ac.th) (043-009-700 ต่อ 50524 (ในเวลาราชการ))


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ทุนโครงการช้างเผือก 2566 (หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ AI)
ทุนโครงการช้างเผือก 2566 (หลักสูตร CS , IT , GIS

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งผ่านไปรษณีย์


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
ส่งถึง คุณฉันทนา เรืองวงศ์วิทยา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารวิทยวิภาส เลขที่ 123 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โดยสามารถส่งเอกสารได้ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 6 ธันวาคม 2565 โดยจะถือวันที่ตามประทับตราของไปรษณีย์บนซองจดหมายเป็นสำคัญ


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : รายละเอียดตามโครงการที่สมัคร
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : -
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : -
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : รายละเอียดตามโครงการที่สมัคร


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ
(วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
(วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) ภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
(วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์) ปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ ภาคปกติ
(วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร