คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะเทคนิคการแพทย์ : โครงการรับนักเรียนผู้พิการ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาตอนปลายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    

    5 อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

3. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00

4. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00

5. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00

6. ต้องไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางอริสรา อุดจันทร์(arispu@kku.ac.th) (043202399)


ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : -
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : -
สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : -


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) เทคนิคการแพทย์
(คณะเทคนิคการแพทย์)
1 0 รายละเอียดการรับสมัคร