คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะเทคนิคการแพทย์ : รับสมัครกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์หรือกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก หรืองานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครโดย (กรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ทำงานในหน่วยงานนั้นในตำแหน่งลูกจ้างมาก่อนได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนหรือรัฐวิสาหกิจ ให้นับเวลารวมได้

2. ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดให้สมัครสอบและลาศึกษาต่อได้)

3. ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา สาขาพยาธิวิทยาคลินิก  สาขาเซลล์วิทยา  สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด  หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์

4. ผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

GPA เฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75

GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75

5. ต้องไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางอริสรา อุดจันทร์(arispu@kku.ac.th) (043202399)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัคร

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : -
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : -


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) เทคนิคการแพทย์
(คณะเทคนิคการแพทย์)
3 350 รายละเอียดการรับสมัคร