คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

:


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัคร

เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : หน้าที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ หน้าที่ ๒ ประวัติการศึกษา หน้าที่ ๓ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หน้าที่ ๔ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) หน้าที่ ๕ – ๑๐ ใบประกาศนียบัตร รางวัล หรือผลงาน การทำกิจกรรมทางวิชาการ ภายใน 3 ปี (ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) โดยให้แบ่งเป็น ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับโรงเรียน


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร