คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะเทคนิคการแพทย์ : รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รับจำนวน 15 คน ดังนี้

GPA เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.80

GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.75

ได้รับรางวัลผลงานเกี่ยวกับ STEM ระดับจังหวัดขึ้นไป

และ คะแนน TGAT

ส่วนที่ 1 50%

ส่วนที่ 2 50%

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ต้องไม่เป็นผู้มีภาวะตาบอดสี

สาขาวิชากายภาพบำบัด  รับจำนวน 10 คน ดังนี้

เกรดเฉลี่ยรวม 3.75

เกรดเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ 3.50

เกรดเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ 3.50

เกรดเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3.50

ผลคะแนน TGAT

ส่วนที่ 1 ทักษะภาษาอังกฤษ ร้อยละ 40

ส่วนที่ 2 การใช้เหตุผลเชิงปริมาณและการคิดอย่างมีตรรกะ การคิดอย่างเหตุผล ร้อยละ 40

ส่วนที่ 3 สมรรถนะในการทำงานในอนาคต ร้อยละ 20ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางอริสรา อุดจันทร์(arispu@kku.ac.th) (043202399)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัคร

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : หน้าที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ หน้าที่ ๒ ประวัติการศึกษา หน้าที่ ๓ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หน้าที่ ๔ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) หน้าที่ ๕ – ๑๐ ใบประกาศนียบัตร รางวัล หรือผลงาน การทำกิจกรรมทางวิชาการ ภายใน 3 ปี (ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) โดยให้แบ่งเป็น ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับโรงเรียน


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
วท.บ. (กายภาพบำบัด) กายภาพบำบัด
(คณะเทคนิคการแพทย์)
9 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) เทคนิคการแพทย์
(คณะเทคนิคการแพทย์)
15 350 รายละเอียดการรับสมัคร