คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

:


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัครรอบ 1 -โครงการ Food Innopolis-คณะเทคโนโลยี2566

เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : -
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : -
สําเนาวุฒิการศึกษา วุฒิ ม.6
รายละเอียด :
หมายเหตุ : -
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : -
ใบรับรองการเป็นนักเรียนที่ผ่านและได้รับการรับรองการเข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis Innovation Contest)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : -


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร