คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะเทคโนโลยี : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. รับเฉพาะผู้ที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

3. มีสัญชาติไทยติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นภสร สิกขา(naphoi@kku.ac.th) (043009700 ต่อ 44676 หรือ 080-404-6490)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัครรอบ 1 -โครงการศักยภาพสูง-คณะเทคโนโลยี2566

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : -
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : -
สําเนาวุฒิการศึกษา วุฒิ ม.6
รายละเอียด :
หมายเหตุ : หรือสำเนาวุฒิการศึกษา 5 เทอมสุดท้าย
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : -
ใบประกาศนียบัตรหรือเอกสารรับรองผลงานทางวิชาการ หรือผ่านการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมปลาย
รายละเอียด : เช่น การตอบปัญหา การสอบแข่งขัน การประกวดโครงงาน และโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) เป็นต้น
หมายเหตุ : -


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
วท.บ. (เทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม
(คณะเทคโนโลยี)
3 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี) เทคโนโลยีธรณี
(คณะเทคโนโลยี)
3 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) เทคโนโลยีการอาหาร
(คณะเทคโนโลยี)
2 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เทคโนโลยีชีวภาพ
(คณะเทคโนโลยี)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร