คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยนานาชาติ : รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

1.มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.มีวุฒิการศึกษา ดังต่อไปนี้

   2.1เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ

หากสมัครด้วยวุฒิ GED (General Educational Development) ต้องได้รับการรับรองการเทียบวุฒิจากต่างประเทศจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ระบบเก่า ต้องผ่าน 5 วิชาด้วยคะแนนขั้นต่ำรวมไม่น้อยกว่า 2,250คะแนน อย่างน้อยรายวิชาละ 410 คะแนน และระบบใหม่ต้องผ่าน 4 วิชาด้วยคะแนนขั้นต่ำ อย่างน้อยวิชาละ 145 คะแนน คะแนนรวม 4 วิชา มากกว่า 580 คะแนนขึ้นไป หรือ

   2.2กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา Grade 12 ตามระบบการศึกษาโรงเรียนในประเทศอเมริกา หรือ

   2.3กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา Grade 13 ตามระบบการศึกษาโรงเรียนในประเทศอังกฤษ หรือ

   2.4สำเร็จการศึกษาระบบนิวซีแลนด์ โดยสอบผ่าน National Certificate of Education Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NCQA) หรือ

   2.5สำเร็จการศึกษาระบบอื่นๆ ตามหลักสูตรมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นสูงสุดของประเทศนั้นๆ (Secondary School)

   2.6นักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันที่ได้รับจดหมายเชิญให้เข้าร่วมโครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  ประจำปีการศึกษา 2566 (โรงเรียนต้องดำเนินการส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการมาที่ E-Mail: Khwamh@kku.ac.th)

3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยมปลายไม่ต่ำกว่า 3.00 ของ 5 ภาคการศึกษา

4.เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.25 (สำหรับทุกสาขาวิชา)

5.เกรดเฉลี่ยคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.0 (สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเท่านั้น)

ผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบเข้าศึกษาตามที่วิทยาลัยนานาชาติกำหนด รวมคะแนนการสอบสัมภาษณ์ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (English Specific Academic Purpose หรือ ESAP)

โดยผู้เข้าศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด  ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 12/2565) 

*หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศ อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร

*ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 เปิดภาคการเรียนวันที่ 28 สิงหาคม 2566

สอบสัมภาษณ์ทุกวิชาเอก/สาขาวิชา วันที่ 12 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์โดยจะส่ง link การสอบสัมภาษณ์ให้ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ 2 วัน 
*ไม่ต้องตรวจร่างกายติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
ฝ้าย ขวัญฤดี(khwamh@kku.ac.th) (0956632001)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัครรอบ Portfolio 2566
ประกาศการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : คุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม (ถ้ามี สามารถส่งเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมได้) ดังต่อไปนี้ 1. มีคะแนนคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป (โดยเฉลี่ย) หรือคะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ 61 หรือ TOEFL PBT,ITP ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือTOEFL CBT ตั้งแต่ 173 ขึ้นไป หรือผลคะแนนอื่นๆที่เทียบเท่า CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป เช่น English Score, Linguaskill from Cambridge เป็นต้น โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ 2. มีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ SAT ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 450คะแนน ขึ้นไป ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ 3.มีคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ SAT ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 450คะแนน ขึ้นไป ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : รูปถ่ายชุดนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันสมัครสอบ
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น พร้อมสำเนาถูกต้อง
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : จำนวน 5 หน้า


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
บธ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
(วิทยาลัยนานาชาติ)
15 1500 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกธุรกิจสากล
(วิทยาลัยนานาชาติ)
15 1500 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ
(วิทยาลัยนานาชาติ)
15 1500 รายละเอียดการรับสมัคร
ศศ.บ. (การระหว่างประเทศ) การระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
(วิทยาลัยนานาชาติ)
15 1500 รายละเอียดการรับสมัคร
ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
(วิทยาลัยนานาชาติ)
15 1500 รายละเอียดการรับสมัคร
นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
(วิทยาลัยนานาชาติ)
15 1500 รายละเอียดการรับสมัคร
นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ
(วิทยาลัยนานาชาติ)
15 1500 รายละเอียดการรับสมัคร