คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
22/11/2565 - 06/12/2565


คุณสมบัติเฉพาะ

2.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาใน ปีการศึกษา 2565 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ยกเว้น หลักสูตรสารสนเทศศาสตร บัณฑิต (โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาใน ปีการศึกษา 2565                                                                                                                                            2.2 มีผลการเรียนช่วงชั้นที่ 4 (5 ภาคการศึกษา) จนถึงวันสมัครอยู่ในระดับดีมาก หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาใน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50 ยกเว้นหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.80 และหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75                                                                                                                                                            2.3 มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 ยกเว้นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50              2.4 มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงประวัติการเรียน การทำกิจกรรม การทำประโยชน์ และรางวัล หรือ เกียรติบัตรที่เคยได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยกเว้นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้นำเสนอโครงงานด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง                                                                       2.5 คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครแล้วแต่กรณีติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
บุบผา ประสารฉ่ำ(bubpra@kku.ac.th) (094-8725687)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2437/2565) เรื่อง การรับนักเรียนโครงการผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น วิชาเอกภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
เรียงความ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : เฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออกก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับแผนการเรียน (Study Plan) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในหัวข้อ "สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ฉันรู้จัก" ความยาว 2-3 หน้ากระดาษ A4
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ : พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ : พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : พร้อมติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัคร
เกียรติบัตรหรือใบรับรองผ่านการเข้าร่วมและ/หรือใบคะแนนหรือเอกสารที่แสดงผลการเรียนระหว่างที่เข้าร่วมโครงการจากสถานศึกษา
รายละเอียด :
หมายเหตุ : เฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ยกเว้นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้นำเสนอโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
ศศ.บ. (ภาษาตะวันตก) ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
6 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศศ.บ. (ภาษาตะวันตก) ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
6 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศศ.บ. (ภาษาตะวันตก) ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
7 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก) ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน แผน A
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
49 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก) ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน B) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน แผน B
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
21 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก) ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
35 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก) ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
35 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
50 350 รายละเอียดการรับสมัคร
สท.บ. สารสนเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
35 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศศ.บ. (ภาษาไทย) ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
15 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3 350 รายละเอียดการรับสมัคร
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
10 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) พัฒนาสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
15 350 รายละเอียดการรับสมัคร
ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
10 350 รายละเอียดการรับสมัคร