คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะวิทยาศาสตร์ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. เรียนอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
4. มีผลการเรียนและ/หรือผลงานทางวิชาการ ดังนี้
    4.1 กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565 
          4.1.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
          4.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 
                  และมีผลงานทางวิชาการหรือผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ที่ดำเนินการในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
    4.2 กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          4.2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
          4.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 
                  และมีผลงานทางวิชาการหรือผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ที่ดำเนินการในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล(wsirij@kku.ac.th) (084-6001149, 091-4210065 (ติดต่อในวันเวลาราชการ 08.30-16.30 น. เท่านั้น))


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
โครงการผู้มีศักยภาพสูง (2235/2565)

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : ของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : ของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : จัดทำเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
วท.บ. (ชีววิทยา) ชีววิทยา
(คณะวิทยาศาสตร์)
2 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (เคมี) เคมี
(คณะวิทยาศาสตร์)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (ฟิสิกส์) ฟิสิกส์
(คณะวิทยาศาสตร์)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) สถิติและวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาเอกสถิติศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
3 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) สถิติและวิทยาการข้อมูล วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล
(คณะวิทยาศาสตร์)
3 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (ชีวเคมี) ชีวเคมี
(คณะวิทยาศาสตร์)
1 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุลชีววิทยา
(คณะวิทยาศาสตร์)
2 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(คณะวิทยาศาสตร์)
3 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี) วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
(คณะวิทยาศาสตร์)
3 350 รายละเอียดการรับสมัคร