คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะวิทยาศาสตร์ : โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะ
     1.    มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
     2.    ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
     3.    เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ได้รับรางวัลชมเชยขึ้นไป) ในปี พ.ศ. 2563-2565 ของการแข่งขันดังต่อไปนี้
            3.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
            3.2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
            3.3 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
            3.4 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
            3.5 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (รางวัลคะแนนรวมตั้งแต่รางวัลชมเชยขึ้นไป และรางวัลคะแนนสูงสุดแต่ละวิชา)
            3.6 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
            3.7 การแข่งขัน Web Programming Competition
            3.8 การแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์ (Lego Robot Contest)ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล(wsirij@kku.ac.th) (084-6001149, 091-4210065 (ติดต่อในวันเวลาราชการ 08.30-16.30 น. เท่านั้น))


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
โครงการสัปดาวิทย์ฯ (2234/2565)

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : ของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : ของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : จัดทำเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์
ใบประกาศนียบัตร การได้รับรางวัลจากกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
วท.บ. (ชีววิทยา) ชีววิทยา
(คณะวิทยาศาสตร์)
1 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (เคมี) เคมี
(คณะวิทยาศาสตร์)
3 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (ฟิสิกส์) ฟิสิกส์
(คณะวิทยาศาสตร์)
2 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
3 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (ชีวเคมี) ชีวเคมี
(คณะวิทยาศาสตร์)
1 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุลชีววิทยา
(คณะวิทยาศาสตร์)
3 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(คณะวิทยาศาสตร์)
5 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) สถิติและวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาเอกสถิติศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
2 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) สถิติและวิทยาการข้อมูล วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล
(คณะวิทยาศาสตร์)
2 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี) วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
(คณะวิทยาศาสตร์)
3 350 รายละเอียดการรับสมัคร