คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะวิทยาศาสตร์ : โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (พสวท)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะ
1. คุณสมบัติสำหรับนักเรียนทุน พสวท. 
      1.1 เป็นนักเรียนทุน พสวท. ที่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
      1.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
      1.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.25
      1.4  มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาโปรแกรมเสริม ไม่น้อยกว่า 3.00
2. คุณสมบัติสำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) หรือนักเรียนที่มีศักยภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
      2.1  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 
      2.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
      2.3  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.25
      2.4  เป็นนักเรียนที่เคยผ่านการอบรม สอวน. ค่าย 2 ขึ้นไป
      หรือ เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (IYPT)
      หรือ เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (ICYS)
      หรือ เป็นผู้ที่มีผลงานเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ เป็นที่ประจักษ์ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
 ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวจิราพัชร แสนแก้ว(jirasa@kku.ac.th) (091-4210065 ติดต่อในวัน และเวลาราชการเท่านั้น (08.30-16.30 น.))


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
โครงการ ทุน พสวท. (2232/2565)

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : ของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : ของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ : พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : จัดทำเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(คณะวิทยาศาสตร์)
6 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
6 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (ฟิสิกส์) ฟิสิกส์
(คณะวิทยาศาสตร์)
6 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี) วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
(คณะวิทยาศาสตร์)
6 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (เคมี) เคมี
(คณะวิทยาศาสตร์)
6 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (ชีววิทยา) ชีววิทยา
(คณะวิทยาศาสตร์)
6 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (ชีวเคมี) ชีวเคมี
(คณะวิทยาศาสตร์)
6 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุลชีววิทยา
(คณะวิทยาศาสตร์)
6 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) สถิติและวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาเอกสถิติศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์)
6 350 รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) สถิติและวิทยาการข้อมูล วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล
(คณะวิทยาศาสตร์)
6 350 รายละเอียดการรับสมัคร