คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะแพทยศาสตร์ : รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
22/11/2565 - 06/12/2565


คุณสมบัติเฉพาะ

จำนวนนักศึกษาที่จะรับ 15 คน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50     

2.2 มีสัญชาติไทย

2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย

2.4 เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และปราศจากโรคดังต่อไปนี้

2.4.1 โรคเรื้อน

2.4.2 โรคพิษสุราเรื้อรัง

2.4.3 ติดยาเสพติด

2.4.4 ตาบอดสีหรือโรคตาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตรวจโรคเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและวิชาชีพ

2.4.5 โรคอื่น ๆ หรือความผิดปกติ ที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่า เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (pornmu@kku.ac.th) (043-363162 (สาขาวิชาเวชนิทัศน์))


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับสมัคร-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (Portfolio)

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : ขนาด 1 นิ้ว/1 รูป
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : เซ็นสำเนาถูกต้อง และส่งเป็นไฟล์ PDF
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : เซ็นสำเนาถูกต้อง และส่งเป็นไฟล์ PDF
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : เซ็นสำเนาถูกต้อง และส่งเป็นไฟล์ PDF
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ : ใบที่สมัครในระบบเรียบร้อยแล้ว
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : แฟ้มสะสมผลงาน-ส่งเป็นไฟล์ PDF รายละเอียดตามประกาศ มข.ที่กำหนด


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
วท.บ. (เวชนิทัศน์) เวชนิทัศน์ รอบที่ 1 (Portfolio)
(คณะแพทยศาสตร์)
15 350 รายละเอียดการรับสมัคร