คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
หลักสูตร : อบ.บ. (การออกแบบ) การออกแบบ


รายละเอียดการรับสมัคร
เกรดขั้นต่ำ : เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.80

เกณฑ์การคัดเลือก :
วิธีการคัดเลือก         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  โดยพิจารณาจาก                    1  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร                    2  แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร                    3  การสอบสัมภาษณ์                    4  การเข้าอบรมในโครงการ “ผู้มีความสามารถพิเศษด้านการออกแบบ”         โดยมีรายละเอียดดังนี้      ที่เกณฑ์การพิจารณาค่าน้ำหนัก1แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร  โดยพิจารณาจาก 1.1  ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ทางการออกแบบ   และแสดงให้เห็นทักษะทางการวาดภาพ  รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์90  %1.2  ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ของแฟ้มสะสมผลงาน10  %2ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์-3ต้องเข้าอบรม (แบบออนไลน์)  ในโครงการ “ผู้มีความสามารถพิเศษด้านการออกแบบ”  โดยผู้สมัครต้องเข้าอบรมและร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของชั่วโมงการอบรมทั้งหมด  และจะต้องมีผลงานที่ผ่านเกณฑ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการทุกหัวข้อการอบรม -