คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2565)

เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2565
ทางเว็บไซต์ https://student.admissions.kku.ac.th

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ไม่จำกัดคณะ/สาขา

กรณีสมัครคณะที่ใช้ใบตรวจร่างกาย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย มข ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/medical-checkup-form/


คณะที่เปิดรับ รอบที่ 4 Direct Admission
คณะวิทยาศาสตร์ (Science)
คณะเกษตรศาสตร์ (Agriculture)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะศึกษาศาสตร์ (Education)
คณะแพทยศาสตร์ (Medicine)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
คณะเทคนิคการแพทย์ (Associated Medical Sciences)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health)
คณะทันตแพทยศาสตร์ (Dentistry)
คณะเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Sciences)
คณะเทคโนโลยี (Technology)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Medicine)
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (Business Administration and Accountancy)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and Applied Arts)
คณะนิติศาสตร์ (Law)
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (College of Local Administration)
วิทยาลัยนานาชาติ (International College)
คณะเศรษฐศาสตร์ (Economics)
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing)
คณะสหวิทยาการ ()