คุณสมบัติทั่วไปของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด)
 3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และเป็นโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่รับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้
 4. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจสมบูรณ์ คือไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอำนวยการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พิจารณาเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบวิชาชีพ
 5. เป็นผู้ที่ปราศจากโรค หรือภาวะไม่ปกติ ดังต่อไปนี้
  • โรคเรื้อน
  • โรคพิษสุราเรื้อรัง
  • ติดยาเสพติดให้โทษ
  • วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคไต หรือโรคอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • โรคหรือความพิการ หรือความผิดปกติอื่นใด อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน หรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
   • ปัญหาทางจิตขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้ป่วย เช่น โรคจิต (psychosis) ปัญหาจิตเวชอื่นๆหรือปัญหาทางด้านบุคลิกภาพที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้น เห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานหรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   • ความพิการทางร่างกาย อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา     การปฏิบัติงานหรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   • ความผิดปกติในการเห็นภาพ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   • ระดับการมองเห็นต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้างเมื่อได้รับการแก้ไขแล้ว
   • ระดับการมองเห็นในตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขแล้ว
   • ความผิดปกติในการได้ยินของหูทั้งสองข้าง โดยมีระดับของการได้ยินสูงกว่า 40 dB ที่ความถี่

500 -2000 Hz และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score)

น้อยกว่า 70% จากความผิดปกติของประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss)

 • โรคหรือความพิการหรือความผิดปกติอื่นใด ที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานหรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ สำหรับคุณสมบัติเฉพาะ ให้ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ Website https://admissions.kku.ac.th

 1. คุณสมบัติเฉพาะ นอกจากคุณสมบัติทั่วไปแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/ สาขา กำหนดเพิ่มเติมอีก คือ

คณะแพทยศาสตร์

สาชาวิชาเวชนิทัศน์

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (สถาบันการศึกษาในสังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 1. มีสัญชาติไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และปราศจากโรคดังต่อไปนี้
  4.1 โรคเรื้อน
  4.2 โรคพิษสุราเรื้อรัง
  4.3 ติดยาเสพติด
  4.4 ตาบอดสีหรือโรคตาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตรวจโรคเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและวิชาชีพ
  4.5 โรคอื่น ๆ หรือความผิดปกติ ที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ

คณะเทคนิคการแพทย์

 1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 2. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

คณะพยาบาลศาสตร์

 1. เป็นโสด อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์
 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 3. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมไม่มีความพิกล พิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การประกอบวิชาชีพพยาบาล และอื่นๆ ตามแนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในวิชาชีพการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์

เงื่อนไขอื่นๆ

ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกโครงการ /ทุกประเภทการรับเข้าของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์ และการปฏิบัติเชิงวิชาชีพการพยาบาล ผู้สมัครเข้าศึกษา จะต้องมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค และอาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้

 1. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ
  – สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง
  – ผู้สมัครที่สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
  – สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
  – ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
 2.  หูหนวกหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท (sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพของตนเองและผู้อื่น
 1. ผู้ที่ตาบอดสีรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ

คณะเทคโนโลยี

เทคโนโลยีธรณี
 1.  เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2.  รับเฉพาะผู้ที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 1.  ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี หรือเป็นโรคลมบ้าหมู เนื่องจากจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ
 1.  ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้

     4.1 มีปัญหาทางจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychoticdisorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality disorders) หรือ 
     4.2 มีความผิดปกติของกระดูกและข้อ โดยเฉพาะบริเวณหลัง แขน และขา

 1.  มีสัญชาติไทย

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีการผลิต

 1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. รับเฉพาะผู้ที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจำนวนหน่วยกิต ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 2. มีสัญชาติไทย

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ 1) สายตาบอดสนิทไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง 2) ผู้สมัครที่มีสายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตากต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 3) สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว 4) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
 1. หนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40dB) จากความผิดปกติทางประสาท (sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียวจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพของตนเองและผู้อื่น
 1. ผู้ที่ตาบอดสีขั้นรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ

คณะศึกษาศาสตร์

 1. เป็นผู้ที่บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูในอนาคต
 2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีทางอาญา 
 3. เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้ทุพลภาพไร้ความสามารถ และจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ
 4. เป็นผู้ปราศจากโรค หรือภาวะไม่ปกติ ดังต่อไปนี้
  • โรคเรื้อน
  • วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
  • โรคพิษสุราเรื้อรัง
  • ติดบุหรี่และยาเสพติดให้โทษ
  • โรคหัวใจที่คณะกรรมการการแพทย์เห็นว่าจะหัวใจวายได้ง่าย
  • โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และโรคความดันโลหิตสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
  • โรคอื่นๆ หรือความพิการหรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
   • ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้ป่วย เช่น โรคจิต (psychosis)ปัญหาจิตเวชอื่นๆ หรือปัญหาทางด้านบุคลิกภาพที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
   • ความพิการทางร่างกาย อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
   • โรคหรือความพิการหรือความผิดปกติอื่นใด ที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษาต้องไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น (ตาบอดสี)

คณะเภสัชศาสตร์

 1.    หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาใน ปีการศึกษา 2564 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน กลุ่มคณิตศาสตร์ และ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ละกลุ่ม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาใน ปีการศึกษา 2564 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน กลุ่มคณิตศาสตร์ และ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ละกลุ่ม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ
 • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาใน ปีการศึกษา 2564 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีผลการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม GPAX (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน กลุ่มคณิตศาสตร์ และ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ละกลุ่ม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีหนังสือรับรองผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) โดย upload หลักฐานในระบบรับสมัคร และ ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ดังต่อไปนี้
 • TOEFL ไม่น้อยกว่า 52 (IBT), 470 (PBT / ITP), 150 (CBT) หรือ
 • IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 หรือ
 • TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
 • KEPT ไม่น้อยกว่า 62 หรือ
 • CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
 • TU-GET ไม่น้อยกว่า 500
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

คณะทันตแพทยศาสตร์

โดยเป็นการสมควรกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตให้เหมาะสม  โดยยึดหลักการสำคัญ 3 ข้อ คือ  1. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย 2. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษาทันตแพทย์เอง และ 3. เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรมองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเห็นควรกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ดังต่อไปนี้

 1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาล และมหาวิทยาลัย
 2. ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้
 • ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 • เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 • เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 • มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม
 • มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score)  น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 • มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้วแย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  การปฏิบัติงาน  และการประกอบวิชาชีพ       ทันตกรรม
 • มีภาวะตาพร่องสีทุกสี (total color blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 • โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

 ทั้งนี้ สำหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 2. ให้ผลการพิจารณาของคณะทันตแพทยศาสตร์ถือเป็นที่สิ้นสุด

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย  

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
– ไม่ต้องตรวจตาบอดสี และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แต่จะต้องมีผลการอ่านภาพ 3 มิติ ได้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษ่ปีที่ 6

หลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครหากมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่ำกว่าเกณฑ์ดังต่อไปนี้จะต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ตามประกาศที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด ทั้งนี้ ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร

– TOEFL (Paper Based)                                      น้อยกว่า 494 คะแนน

– TOEFL (Computer Based)                                น้อยกว่า 167 คะแนน

– TOEFL (Internet Based)                                   น้อยกว่า 59 คะแนน

– TOEFL (Institutional Testing Program)             น้อยกว่า 500 คะแนน

– IELTS (Academic Module)                               น้อยกว่า Band 5

– TOEIC                                                             น้อยกว่า 550 คะแนน

– CU-TEP                                                           น้อยกว่า 61 คะแนน

– TU-GET (Paper Based)                                                 น้อยกว่า 401 คะแนน

– TU-GET (Computer Based)                              น้อยกว่า 62 คะแนน

– KEPT                                                              น้อยกว่า 62 คะแนน

– KKU-AELT*                                                      น้อยกว่า Band 3.5

หมายเหตุ * ค่าเฉลี่ยของทุก Band

คณะเศรษฐศาสตร์

 1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555 หมวดที่ 2 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ และได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย
 3. สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือตามระบบการศึกษาของต่างประเทศและเป็นประเทศที่ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้รับรองต้องดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 1. สาขาวิชาทัศนศิลป์ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติด้านทัศนศิลป์ และมีประสบการณ์การทำงานด้านทัศนศิลป์ และไม่ตาบอด หรือได้รับรางวัลด้านทัศนศิลป์ในระดับสถาบัน หรือภูมิภาค หรือระดับชาติ
 2. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติด้านการออกแบบและมีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบ ต้องไม่ตาบอดสี มีทักษะ ด้านการสื่อสารดีเป็นพิเศษ ผู้มีคุณสมบัตินอกจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 3. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรี ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านดนตรี
 4. สาขาวิชานาฏศิลป์ ต้องเป็นผู้มีทักษะความรู้ ความสามารถพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นเมือง ผู้มีคุณสมบัตินอกจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 5. สาขาวิชาการแสดง ต้องเป็นผู้มีทักษะด้านการแสดง* และ/หรือด้านการสร้างการแสดง**
  นิยาม   * ด้านการแสดง หมายถึง ทักษะการแสดงทางด้านร่างกายและเสียง เช่น การเล่าเรื่อง ร้องเพลง เล่นละคร การเต้น นาฏศิลป์ การฟ้อนรำ กายกรรม เป็นต้น
             ** ด้านการกำกับหรือการสร้างการแสดง หมายถึง ทักษะการการเล่าเรื่องและการกำกับภาพทั้งบนเวที และ/หรือ ในสื่อดิจิตัลต่าง ๆ (เช่น การเขียนบท การวางแนวคิดการทำงานการแสดง การกำกับการแสดง การกำกับภาพและเสียง) ทักษะการออกแบบเพื่อการแสดง (เช่น การออกแบบฉาก/แสง/สี/เสียง/เสื้อผ้า/และสื่อดิจิตัลต่าง ๆ การตัดต่อภาพ การนำเสนอและการสร้างประสบการณ์จากการแสดง) หรือ ทักษะการจัดการการแสดง

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

บัญชีบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติ(ทั่วไป) ของผู้สิทธิ์สมัคร

1.   ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
2.   เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 2 หรือ
3.   เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Grade 12 หรือเทียบเท่า
4.   เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ และได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย (กรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ และเป็นประเทศที่ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้รับรอง ต้องมีผลการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ เท่านั้น)

คะแนนที่ใช้เป็นเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัคร

NETSAT: SATI และ SAT II

1. คะแนนความฉลาดรู้ทั่วไป SAT I

·        ด้านภาษาอังกฤษ คะแนนขั้นต่ำ 50% ของคะแนนเต็ม  ค่าน้ำหนัก 40%

·        ด้านคณิตศาสตร์  คะแนนขั้นต่ำ 50% ของคะแนนเต็ม  ค่าน้ำหนัก 40% และ

2. คะแนนความฉลาดรู้เฉพาะ SAT II

·        ด้านฟิสิกส์ คะแนนขั้นต่ำ 50% ของคะแนนเต็ม ค่าน้ำหนัก 20%

เมื่อผ่านเกณฑ์คัดเลือก (ด้วยคะแนน NETSAT ) ผู้สมัครต้องยื่นคะแนนดังต่อไปนี้เพื่อเข้าสัมภาษณ์

ผลคะแนนการสื่อสารภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้ ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

– TOEFL (Paper Based) ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

– TOEFL (Computer Based) ไม่น้อยกว่า 170 คะแนน

– TOEFL (Internet Based) ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน

 – IELTS (Academic Module) ไม่น้อยกว่า Band 5.5

– TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน

– CU-TEP ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน

– TU-GET (Paper Based) ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

– TU-GET (Computer Based) ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน

– KEPT ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน

– KKU-AELT (Writing & Speaking) ไม่น้อยกว่า Band 4

– Duolingo ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน

ผู้สมัครที่มีคะแนนการสื่อสารภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด แต่เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบดังกล่าวพร้อมกับผลงาน และหากเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้นั้นต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ที่จัดโดยสถาบัน/หน่วยงานตามประกาศที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีกำหนด