คุณสมบัติเฉพาะรอบ 3

คณะเทคนิคการแพทย์

 1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 2. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

คณะพยาบาลศาสตร์

 1. เป็นโสด อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์
 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 3. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมไม่มีความพิกล พิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การประกอบวิชาชีพพยาบาล และอื่นๆ ตามแนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในวิชาชีพการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์

เงื่อนไขอื่นๆ

ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกโครงการ /ทุกประเภทการรับเข้าของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์ และการปฏิบัติเชิงวิชาชีพการพยาบาล ผู้สมัครเข้าศึกษา จะต้องมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค และอาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้

 1. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ
 2. สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง
 3. ผู้สมัครที่สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
 4. สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
 5. ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
 6.   หูหนวกหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท (sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพของตนเองและผู้อื่น
 7. ผู้ที่ตาบอดสีรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ

คณะเทคโนโลยี
เทคโนโลยีธรณี

 1.  เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2.  รับเฉพาะผู้ที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 1.  ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี หรือเป็นโรคลมบ้าหมู เนื่องจากจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ
 1.  ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้

      4.1 มีปัญหาทางจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality disorders) หรือ
      4.2 มีความผิดปกติของกระดูกและข้อ โดยเฉพาะบริเวณหลัง แขน และขา

 1.   มีสัญชาติไทย

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีการผลิต

 1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. รับเฉพาะผู้ที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 2. มีสัญชาติไทย

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ 1)สายตาบอดสนิทไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง 2)ผู้สมัครที่มีสายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตากต่ำกว่า  6/24 ทั้งสองข้าง 3)สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว 4)ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
 1. หนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40dB) จากความผิดปกติทางประสาท(sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียวจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพของตนเองและผู้อื่น
 1. ผู้ที่ตาบอดสีขั้นรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ

คณะศึกษาศาสตร์

 1. เป็นผู้ที่บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูในอนาคต
 2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีทางอาญา 
 3. เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้ทุพลภาพไร้ความสามารถ และจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ
 4. เป็นผู้ปราศจากโรค หรือภาวะไม่ปกติ ดังต่อไปนี้
  • โรคเรื้อน
  • วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
  • โรคพิษสุราเรื้อรัง
  • ติดบุหรี่และยาเสพติดให้โทษ
  • โรคหัวใจที่คณะกรรมการการแพทย์เห็นว่าจะหัวใจวายได้ง่าย
  • โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และโรคความดันโลหิตสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
  • โรคอื่นๆ หรือความพิการหรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
   • ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้ป่วย เช่น โรคจิต (psychosis)ปัญหาจิตเวชอื่นๆ หรือปัญหาทางด้านบุคลิกภาพที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
   • ความพิการทางร่างกาย อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
   • โรคหรือความพิการหรือความผิดปกติอื่นใด ที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษาต้องไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น (ตาบอดสี)

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2564 และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยGPAX (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2564 และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยGPAX (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2564 และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยGPAX (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • มีหนังสือรับรองผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามที่กำหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ โดยส่งหลักฐานหนังสือรับรองผลสอบภาษาอังกฤษ ไปยัง Link : https://forms.gle/yPtzbCqia5EtqCATA   ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และให้เก็บหลักฐานตอบรับการส่งหลักฐานหนังสือรับรองผลสอบภาษาอังกฤษ ไว้เพื่อการยืนยันต่อไป  โดยมีหนังสือรับรองผลสอบภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
 • TOEFL ไม่น้อยกว่า 52 (IBT), 470 (PBT / ITP), 150 (CBT) หรือ
 • IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 หรือ
 • TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
 • KEPT ไม่น้อยกว่า 62 หรือ
 • CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
 • TU-GET ไม่น้อยกว่า 500
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
– ไม่ต้องตรวจตาบอดสี และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แต่จะต้องมีผลการอ่านภาพ 3 มิติ ได้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

– เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช. หรือ กศน.)

หลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครหากมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่ำกว่าเกณฑ์ดังต่อไปนี้

จะต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ตามประกาศที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด ทั้งนี้

ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร

– TOEFL (Paper Based)                                       น้อยกว่า 494 คะแนน

– TOEFL (Computer Based)                               น้อยกว่า 167 คะแนน

– TOEFL (Internet Based)                                   น้อยกว่า 59 คะแนน

– TOEFL (Institutional Testing Program)         น้อยกว่า 500 คะแนน

– IELTS (Academic Module)                               น้อยกว่า Band 5

– TOEIC                                                                 น้อยกว่า 550 คะแนน

– CU-TEP                                                               น้อยกว่า 61 คะแนน

– TU-GET (Paper Based)                                      น้อยกว่า 401 คะแนน

– TU-GET (Computer Based)                              น้อยกว่า 62 คะแนน

– KEPT                                                                   น้อยกว่า 62 คะแนน

– KKU-AELT*                                                         น้อยกว่า Band 3.5

หมายเหตุ * ค่าเฉลี่ยของทุก Band

คณะเศรษฐศาสตร์

 1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555 หมวดที่ 2 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ และได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย
 3. สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือตามระบบการศึกษาของต่างประเทศและเป็นประเทศที่ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้รับรองต้องดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 1. สาขาวิชาทัศนศิลป์ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติด้านทัศนศิลป์ และมีประสบการณ์การทำงานด้านทัศนศิลป์ และไม่ตาบอด หรือได้รับรางวัลด้านทัศนศิลป์ในระดับสถาบัน หรือภูมิภาค หรือระดับชาติ
 2. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติด้านการออกแบบและมีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบ ต้องไม่ตาบอดสี มีทักษะ ด้านการสื่อสารดีเป็นพิเศษ ผู้มีคุณสมบัตินอกจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

บัญชีบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติ (ทั่วไป) ของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.   ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

2.      เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 2 หรือ

3.      เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Grade 12 หรือเทียบเท่า

4.      เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ และได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย (กรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ และเป็นประเทศที่ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้รับรอง ต้องมีผลการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ เท่านั้น)

เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คะแนนวิชาสามัญ (GAT) 9 วิชา โดยมีรายวิชาที่กำหนดดังต่อไปนี้

·        คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนขั้นต่ำ 50% ของคะแนนเต็ม ค่าน้ำหนัก 40%

·        คะแนนคณิศาสตร์ คะแนนขั้นต่ำ 50% ของคะแนนเต็ม ค่าน้ำหนัก 40%

·        คะแนนฟิสิกส์ คะแนนขั้นต่ำ 50% ของคะแนนเต็ม ค่าน้ำหนัก 20%

เมื่อผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกต้องยื่นคะแนนดังต่อไปนี้เพื่อเข้าสัมภาษณ์

มีผลคะแนนการสื่อสารภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้ ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

– TOEFL (Paper Based) ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

– TOEFL (Computer Based) ไม่น้อยกว่า 170 คะแนน

– TOEFL (Internet Based) ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน

 – IELTS (Academic Module) ไม่น้อยกว่า Band 5.5

– TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน

– CU-TEP ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน

– TU-GET (Paper Based) ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

– TU-GET (Computer Based) ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน

– KEPT ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน

– KKU-AELT (Writing & Speaking) ไม่น้อยกว่า Band 4

– Duolingo ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน

ผู้สมัครที่มีคะแนนการสื่อสารภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด แต่เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบ พร้อมกับผลงาน และหากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ที่จัดโดยสถาบัน/หน่วยงานตามประกาศที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีกำหนด