สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำเนื้อหาหลักสูตร/สาขาวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ทางวิชาการ มีความสนใจใฝ่หาความรู้ศึกษาตลอดชีวิต สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สามารถประยุกต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรได้จริง

3. มีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  และสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

4. มีความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ

ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Bachelor of Science (Information Technology)

แนวทางประกอบอาชีพของสาขา

(1)   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(2)   นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

(3)   นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

(4)   นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

(5)   ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

(6)   นักพัฒนาเว็บไซต์

(7)   นักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

(8) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-362188 โทรศัพท์มือถือ 089-7102651

โทรสาร –

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

แนะนำเนื้อหาหลักสูตร/สาขาวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้มีทักษะทางด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในการคิดและวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ มีความสนใจใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาตลอดชีวิต สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้

     1. มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพด้านวิชาการคอมพิวเตอร์

     2. สามารถสร้างระบบงานคอมพิวเตอร์ในองค์กรได้จริง โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์ ในวิชาสหกิจศึกษา และการฝึกงาน

     3. มีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  และสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และการวิจัย ได้อย่างต่อเนื่อง

     4. มีความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     5. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ

ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Bachelor of Science (Computer Science)

แนวทางประกอบอาชีพของสาขา

(1)       นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(2)       นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

(3)       นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

(4)       ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

(5)       นักเทคโนโลยีเว็บ

(6)       ผู้บริหารโครงการด้านงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์

(7)       นักวิทยาการข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มาก

(8)       นักออกแบบสื่อบันเทิงดิจิทัล

(9)       นักทดสอบระบบซอฟต์แวร์

(10)    ผู้ดูและระบบฐานข้อมูล

(11)    ผู้ตรวจสอบฐานข้อมูลขนาดใหญ่

(12)    ผู้ตรวจสอบระบบดิจิตัล

(13)    นักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอินเตอร์เนตของสรรพสิ่ง

(14)    นักออกแบบการสื่อสารระหว่าง คนและอุปกรณ์/ระบบดิจิตัล

(15)    ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีความฉลาด

(16)    ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยี  ดิจิตัล

(17) เป็นผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีดิจิตัล เป็นต้น

ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-362188 โทรศัพท์มือถือ 089-7102651

โทรสาร –

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

แนะนำเนื้อหาหลักสูตร/สาขาวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทฤษฎี และเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ นำมาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนา หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามหลักวิชาการ และวิชาชีพ มีภาวะผู้นำในการส่งเสริม ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์    มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1)      มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

2)      สามารถประยุกต์งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

3)      มีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  และสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

4)      มีความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และวิชาชีพ สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5)      มีทัศนคติ จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีต่อวิชาชีพ

ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)

Bachelor of Science (Geo-informatics)

แนวทางประกอบอาชีพของสาขา

สามารถประกอบอาชีพเป็นนักภูมิสารสนเทศได้ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และอิสระ ทางด้านการสำรวจพื้นที่ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ นักวิจัยด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศ (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) นักพัฒนาโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ อาทิเช่น พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ พัฒนาการทำแผนที่ผ่านเวปไซต์ พัฒนาระบบจัดเก็บภาษี สถานประกอบการที่สามารถประกอบอาชีพได้มีดังนี้

(1) หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบันการศึกษา กรมที่ดิน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรธรณี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมประมง กรมทางหลวง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต.) กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานจังหวัด กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปา สำนักงานบริหารทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และองค์การมหาชนอื่นๆ ฯลฯ

(2) หน่วยงานเอกชน ได้แก่ บริษัทที่ปรึกษา ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านวิศวกรรมสำรวจทำแผนที่ แหล่งน้ำ ประเมินพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม โรงงานน้ำตาล ฯลฯ

  (3) อาชีพอิสระ ได้แก่ เจ้าของกิจการบริษัททำแผนที่ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ วิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม จัดทำเวปไซต์ การสำรวจรังวัด ฯลฯ

ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-362188 โทรศัพท์มือถือ 089-7102651

โทรสาร –